Içi Doldurylan Kädi

October 7, 2013

Içi Doldurylan Kädi

Içi Doldurylan Kädi

4 adamlyk

 • 500 gr sygyr ýa-da goýun eti
 • 1 çaý çemçesi duz
 • ¼ çaý çemçesi gara burç
 • ¼ çaý çemçesi iri gyzyl burç
 • 4 nahar çemçesi ösümlik ýagy
 • 1 sogan
 • 1 kelem ýapragy
 • 1 kartoşka
 • 1 käşir
 • 1 pomidor
 • 1 bolgar burçy
 • 3 diş sarymsak
 • 2 nahar çemçesi dogralan ter şibit
 • 2 nahar çemçesi dogralan ter petruşka
 • 4 nahar çemçesi suw
 • 1 kädi (1.5 kg)
 1. Eti we gök önümleri dogramaly. Ete duz, gara we gyzyl burç sepmeli.
 2. Saja ýag guýup, aram otda goýmaly. Ýag gyzyp başlanda, onuň içine dogralan eti we sogany atmaly. Sajyň gapagyny ýapyp, eti aram-aram bulap, ýumşaýança (20 minut) bişirmeli.
 3. Etiň üstüne kelem, kartoşka we käsir atyp, gazanyň gapagyny ýapmaly. Gök önümler ýumşanda, sajyň oduny öçürmeli we etli garyndynyň üstüne galan gök önümleri atyp, suw guýup, gowy garmaly.
 4. Kädiniň sapynyň daşyndan togalak kesmeli. Kädiniň çigitlerini aýryp, kädini etli garyndy bilen doldurmaly we gapagyny ýapmaly. (Kädiniň çigidi peýdaly hasaplanýar. Ony guradyp, gowrup, çigitläp bilersiňiz).
 5. Kädiniň aşagy ýanmaz ýaly, ony iki gat ojak kagyzy ýazylan taba geçirmeli we ojagyň ortaky gatynda goýmaly. Kädini 250°C (482°F) gyzgynlykda 1 sagat töweregi bişirmeli. Soňra kädi öçürilen ojagyň içinde 20 minut durmaly. Kädiniň bişenini bilmek üçin oňa pyçagyň ujuny çümdürip görmeli.
 6. Kädi dilimlenip ýa-da onuň löti etli garyndy bilen garylyp, saçaga äberilýär.