Paýlaşmak düzgüni

Eger-de bu sahypadan surat ýa salgylanma paýlaşsaňyz, olaryň ýany bilen “One Turkmen Kitchen” ýa-da “turkmenkitchen.com” adalgalaryny ýazmagyňyzy we sahypadan alan maglumatyňyza gös-göni salgy goýmagyňyzy haýyş edýäris. Suratlary üýtgetmezligi soraýarys. Sahypa maglumatlary tutuşlygyna gaýtadan, bizden ýazmaça rugsat almazdan çap edilip bilinmez. Biz bilen hello@turkmenkitchen.com-da habarlaşyp bilersiňiz.