Gurt

January 20, 2014

Gurt biziň süýt basyryp gatyk eden, gatyk süzüp süzme eden, süzme guradyp gurt eden enelerimizden galan ýadygärlikdir. Çarwaçylyk, maldarçylyk medeniýetimiziň önümi bolan gurt sowadyjy ýok mahalynda süýt önümini, derrew zaýalanjak azygy uzak wagt saklamak, ondan-oňa gidilende ýanyň bilen äkitmek, çaý bilen içmek, gatyk, süzme ýok mahaly ýumşadyp, unaşa-beýlekä garmak üçin amatly bolupdyr. Ýagny ol belli derejede häzirki guradylan süýdüň funksiýasyny ýerine ýetiripdir.

Gurt

  • 600 gr (2 bulgur) süzme
  • 1 çaý çemçesi duz
  1. Süzmä duz atyp, gowy garmaly.
  2. Bir nahar çemçesi möçberindäki süzmäni eliňe alyp, iki eliň aýasynda togalamaly. Topjagazlary gapagyň üstüne düzmeli.
  3. Gurdy daşarda güneşde daş ýaly gataýança goýmaly. Gurt güneşde 2 günde, öýüň içinde 5 günde taýýar bolýar.