Çekdirme

January 8, 2013

Çekdirme

Çekdirme

8-10 adamlyk

  • 3 kg goýun gapyrgasy
  • 1 nahar çemçesi duz
  • 1/2 çaý çemçesi gara burç
  • 1 çümmük iri gyzyl burç
  • 1 l (4 bulgur) suw
  • 3 pomidor
  • 3 sogan
  1. Gapyrgany bölüşdirmeli we gazana atmaly. Onuň üstüne duz, gara we gyzyl burç sepip, suw guýup, güýçli otda goýmaly. Nahar gaýnap başlanda, onuň ýüzüne çykan köpügini aýyrmaly.
  2. Nahar 10 minut gaýnandan soň, onuň üstüne pomidor, sogan (bitinligine) atmaly. Gazanyň gapagyny ýapyp, oduny peseltmeli. Naharyň eti gowy ýumşaýança bişirmeli.