Dürüşde Gutap

March 25, 2012

dürüşde gutap

Dürüşde Gutap

20 sany

Hamyr üçin

 • 500 gr un
 • 1 çaý çemçesi duz
 • 1 çaý çemçesi gury hamyrmaýa
 • 300 ml ýyly suw

Içi üçin

 • 3 uly (800 gr) kartoşka
 • 1 sogan
 • 5-6 (200 gr) kelem ýapragy
 • 4 nahar çemçesi ösümlik ýagy
 • 150 gr üwelen sygyr eti
 • 4 nahar çemçesi tüwi
 • ½ çaý çemçesi duz
 • 1 çümmük gara we gyzyl burç

Bişirmek üçin

 • ösümlik ýagy

Tabaga suw, duz, hamyrmaýa, un guýup, ýumşak hamyr etmeli. Hamyry alýança basyryp goýmaly.

Kartoşkalary suwda gaýnatmaly we bişensoň gabygyny aýryp ezmeli. Kelemi we sogany ownuk dogramaly. Saja ýag guýup gyzdyrmaly, ownuk dogralan kelemi we sogany gyzan ýaga atmaly-da, orta otda ýumşaýança gowurmaly. Olaryň üstüne üwelen eti atyp garyşdyrmaly we 5 minut bişirmeli. Tüwini 500 ml (2 bulgur) suwda orta otda gaýnatmaly, tüwi ýumşanda oduny öçürmeli we suwuny süzmeli. Soňra bir gaba kartoşkany, etli garyndyny, tüwini guýup, üstüne duz we burç sepip garmaly.

Taýýar bolan hamyry iki zuwala bölüp, 3 mm galyňlykda ýaýmaly-da, 12 cm tegeleklikde kesmeli. Hamyrdan galan kesindileri düýrlemeli we gaýtadan ulanmaly. Tegelekleriň ortasyna garyndydan 1 nahar çemçesi möçberinde goýmaly we iki gyrasyny birleşdirip, ýokarlygyna büküp, çalaja aşak basmaly.

Gazana ýag guýmaly, ýag gyzansoň gutaplary atmaly we daşy gyzarýança bişirmeli.